W 10 – lecie Klubu Soroptimist International w Słupsku.

Marianna Borawska
Prezydentka Klubu SI w Słupsku

Zacząć warto od przypomnienia, że Soroptimist International to Międzynarodowa Organizacja Kobieca powstała w 1921 r. w Oakland w Kalifornii. Jej założycielka Eloise Cushing, prawnik, cele klubu sformułowała następująco: rozwijanie ducha służebności społeczeństwu, działania członkiń dla dobra publicznego w sferze socjalnej i obywatelskiej.
Do klubów przyjmowano kobiety działające w sferze edukacji, administracji, prawodawstwa, finansów, handlu, kultury, zdrowia, pomocy społecznej.
SI od początku nawiązał ścisłą współpracę z Ligą Narodów i ONZ i posiada swoje przedstawicielstwa w najważniejszych światowych organizacjach.
W Europie pierwsze kluby SI zaczęły powstawać już w 1921r, wkrótce także na innych kontynentach. Organizacja nasza funkcjonuje w strukturze 4 Federacji: Amerykańska Federacja SI, Federacja Europejska SI, Federacja Wk. Brytanii i Irlandii, Federacja Płd. i Zachodn. Pacyfiku. Ponadto istnieją kluby pojedyncze w Afryce, na Karaibach i in.
We wszystkich federacjach formy działalności soroptymistycznej skupiają się na: rozwijaniu świadomości społecznej – AWARNESS, obronie przed wszelką niesprawiedliwością – ADVOCACY, działaniach skutecznie łużących ludziom – ACTION.
W POLSCE pierwszy Klub SI założyła w Warszawie Danuta Piontek wkrótce po przemianach społ. – politycznych, jakie nastąpiły w 1990r. Aktualnie UNIA POLSKA SI liczy 13 klubów.
Nasz KLUB SI w Słupsku powstał w 2000 r, a uroczysty charter czyli oficjalne przyjęcie do Międzynarodowej Organizacji odbyło się 16 września 2000 r w pięknej sali słupskiego Ratusza z udziałem ówczesnej prezydentki Federacji Europejskij Ayli Selcuk, Turczynki (od której każda członkini otrzymała na szczęście breloczek z okiem proroka), Marii Rożko prezydentki Unii Polskiej, Ewy Piaskowskiej prezydentki – elekt Unii Polskiej.
W uroczystości uczestniczyły przedstawicielki klubów polskich oraz Soroptymistki z partnerskiego Carlisle, Soroptymistki z Wilna i z Erlangen (Niemcy).

KIM JESTEŚMY I CO ROBIMY DLA SPOŁECZNOŚCI?
Prezydentką założycielką naszego Klubu jest Marianna Borawska, kolejno funkcje prezydentek pełniły: Jadzia Jędrzychowska, Joanna Pawluk, Iwona Gan, Małgosia Lenart, aktualnie ponownie M.Borawska
W skład Klubu weszły przedstawicielki różnych zawodów: pracownicy naukowi, lekarka, farmaceutka, finansistka, prawnik, prac. adm. państwowej, nauczycielki, bibliotekarka, bisnesswoman, pracownik kultury itd.
O przyjęciu do naszej organizacji decydują następujące kryteria:
1. Do Klubu przyjmowane są kobiety reprezentujące różne zawody, aby wzajemnie wzbogacać swoją wiedzę i nieustannie rozwijać nasze osobowości,
2. Członkiniami są kobiety aktywne, samodzielne, cieszące się dużym autorytetem w środowisku,
3. Nade wszystko to muszą być kobiety o nienagannej postawie etycznej, życzliwie nastawione do ludzi, odpowiedzialne, które nie kierują się interesem własnym, ale potrzebami ogólnoludzkimi. Z tego wynika to, co jest piękne w Soroptymiżmie, że zawsze i wszędzie możemy liczyć na pomoc i wsparcie każdej soroptymistki w Polsce, Europie, świecie.

OPEN HART, OPEN DOOR – to sprawdzona zasada, a znaczek SI otwiera serca i drzwi każdej soroptymistki na świecie.
Nasz Klub w chwili założenia liczył 21 osób, obecnie podczas uroczystości 10– lecia także jest nas 21. To jednak tylko w 50% są te same osoby, gdyż w ciągu minionych 10 lat połowa członkiń się wykruszyła z różnych losowych przyczyn.

CO MOŻEMY ZALICZYĆ DO OSIĄGNIĘĆ KLUBU?
Zgodnie z celami statutowymi działamy na 4 płaszczyznach:
I. Ochrona zdrowia kobiet i dzieci.
II. Podejmowanie skutecznych działań w zakresie przestrzegania praw człowieka, równych praw kobiet i praw dziecka.
III. Edukacja i kultura.
IV. Rozwój społeczno – gospodarczy.

Nasze działania w zakresie ochrony zdrowia dotyczyły:
Sponsorowania na miarę naszych możliwości wykładów psychologów i pływania dla kobiet po mastektomii /Amazonek/.
Otwartych wykładów na temat racjonalnego odżywiania prowadzonych przez naszą znakomitą soroptymistkę Maję Błaszczyszyn dla zainteresowanych słupszczanek, Szkolenia na temat: Nordic walking – znaczenie dla naszego zdrowia prowadziła Bogusława Tymińska.
Zakupienie obrazów i drobnych mebli dla Oddziału Radiologii po jego wyremontowaniu w 2004r.
Przekazanie 5 odciągarek pokarmu dla matek na Oddział Noworodków przywiezionych przez soroptymistki z Erlangen we wrześniu 2000r.
Zorganizowanie przez Iwonę Gan programu ” Moja Rodzina – Mój Mikroświat” zachęcającego rodziców i nastolatków do ograniczenia czasu oglądania TV na rzecz wspólnych z rodzicami rozmów, spacerów, wycieczek bardzo pożądanych dla zdrowia psychicznego, fizycznego. W wyniku tej akcji rozdano nauczycielom, uczniom, rodzicom i studentom ok. 2.000 zakładek zawierających PRZESŁANIE DZIECI DO RODZCÓW.
Miłośniczki motoryzacji Lucyna Zagrodzka i Małgosia Lenart uczestniczyły kilkakrotnie w Ogólnopolskim Rajdzie Samochodowym Baby Jagi organizowanym przez Pierwszy Krakowski Klub SI.

BUDOWANIE POROZUMIENIA I WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ oraz WSPIERANIE PRZESTRZEGANIA PRAW CZŁOWIEKA, PRAW KOBIET I DZIECKA realizowałyśmy m.in. poprzez:
W roku 2004 – 2005 nasz Klub przystąpił do realizacji projektu ogłoszonego przez Federację Europejską: WOMAN BUILDING PEACE
Była to nowa i ciekawa forma współuczestniczenia Klubu w utrwalaniu pokoju i porozumienia ponad granicami.
Z życzliwością i zainteresowaniem podpisali Karty Pokoju dla Klubu Izabela Jaruga – Nowacka ówczesna wicepremier Rządu RP, Maciej Kobyliński Prezydent Słupska. Do udziału w projekcie włączyłam członkinie Słupskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, które wykonały 5 przepięknych Laleczek Pokoju, ubranych w regionalne stroje, które zostały wysłane do Wiednia i sprzedane na aukcji w ramach odbywającego się tam Kongresu Pokoju, a uzyskane pieniądze przekazano na pomoc dla dzieci z Rwandy i innych krajów Afryki.
Do realizacji projektu włączyliśmy dzieci i nauczycieli słupskich szkół, pod ich kierunkiem wykonały one piękne rysunki i pisały wiersze pod ogólnym hasłem ” Słońce dla wszystkich świeci jednakowo” Nagrodzone prace prezentowane były na Wystawie podczaSII Bałtyckiego Festiwalu Nauki i podczas Konferencj w Akademii Pomorskiej.
Nasz projekt swoim zasięgiem objął ponad tysiąc dzieci, nauczycieli, studentów i mieszkańców Pomorza . Jako jedyny projekt z Polski został wydrukowany w PEACE PROJECTS – książce zawierającej projekty dla pokoju, która została wydana w Wiedniu w maju 2005r. podczas Kongresu Pokoju.
„Masz prawo” to nasz kolejny projekt zrealizowany w roku 2008 – 2009, a dotyczący upowszechniania praw dziecka i ich przestrzegania przez nauczycieli, rodziców i same dzieci.
Dzięki zainteresowaniu projektem polonistów i bibliotekarzy, słuchaczy studiów podyplomowych przeprowadzono cykl zajęć w szkołach na temat PRAW I OBOWIĄZKÓW DZIECI, konkursów literackich, rysunkowych, dyskusji.
Klub sponsorował spotkanie uczniów Zespołu Szkół w Postominie z G.Kasdepke w związku z jego najnowszą książką ” Mam prawo”
Zorganizowaliśmy także w Akademii Pomorskiej sesję naukową na temat:’Czy potrzebne są prawa dziecka?” z udziałem G. Kasdepke i G. Leszczyńskiego, w której uczestniczyli studenci pedagogiki, pracownicy naukowi oraz nauczyciele ze słupskich szkół. To była ważna konferencja znacząco wpisująca się w program działań dotyczących zapobieganiu różnych form przemocy wobec dzieci.

DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNO – KULTUROTWÓRCZA KLUBU
realizowana jest w największym zakresie m.in. poprzez:
Sponsorowanie wydawnictw z zakresu literatury i sztuki np. Jolanty Nitkowskiej–Węglarz: „Baśnie regionu słupskiego”, „Portret kobiety od XVII do pierwszej poł. XXw”
Rekomendujemy zawsze Konfrontacje Sztuki Kobiecej, a przy okazji wykorzystujemy obecność wybitnych postaci naszej kultury do spotkań otwartych:
z Barbarą Kraftówną w marcu 2008r,
Małgorzatą Zajączkowską w maju 2009r
Do niezwykle udanych należały także spotkania literackie z udziałem Z. Celmer i Janusza L. Wiśniewskiego (maj 2008), którzy mówili na temat budowania udanych relacji międzyludzkich, sposobów eliminowania negatywnych emocji między partnerami, w rodzinie, społeczności lokalnej.
W maju 2009 ogromnym zainteresowaniem cieszyło się kolejne spotkanie z Z. Celmer „Jak rozpoznawać i wykorzystywać swoje osobiste zasoby w rozwiązywaniu życiowych trudności?’ zapotrzebowanie społeczne na takie tematy i dyskusje jest ogromne i cieszymy się, że możemy wychodzić naprzeciw tym potrzebom .
Kolejne spotkania zorganizowane były z:
Marią Monetą – Malewską „Jak być dla siebie i dla innych” (kwiecień 2007) Basią Kosmowską „O wspólczesnych kobietach – bohaterkach codzienności (marzec 2009) Martą Fox: O odkrywaniu własnych możliwości i wartości”(maj 2010).
W spotkaniach tych uczestniczyło zawsze od 50 do 110 osób, a o ich potrzebie świadczą niezwykle ożywione dyskusje z prowadzącymi, mnóstwo pytań i prośby o kolejne spotkania. Do niezwykle interesujących należały także spotkania z prof. Kazimierzem Chruścińskim, który z ogromnym znawstwem, barwnie opowiadał o sytuacji Polaków we Francji, o pięknej Prowansji, o sytuacji prawnej kobiet we Francji .
W ramach nawiązywania DIALOGU MIĘDZYKULTUROWEGO w ciągu ostatnich 2 lat Klub podjął udaną próbę nawiązania współpracy z młodzieżą w Europie i USA poprzez zainteresowanie ich udziałem w Konkursie Literackiej Twórczości Dzieci i Młodzieży, który organizowany jest od 26 lat przez Gimnazjum nr2, dzięki ogromnemu zaangażowaniu P.Dyrektor J. Wiśniewskiej i naszej członkini M.Pietryce. Wykorzystałyśmy osobiste kontakty z Renatą JUJKĄ, zamieszkałą od 3 lat w NY oraz Małgosią KULASEK – OLSZEWSKI mieszkającą w Berlinie – obie słupszczanki, pracują w szkołach polonijnych lub europejskich i dzięki ich ogromnemu zaangażowaniu oraz przekonaniu, że warto podejmować nowe formy twórczego rozwijania osobowości młodzieży, nowy projekt odniósł ogromny sukceSI zza granicy przysłano 327 utworów z 18 szkół Wschodniego Wybrzeża USA i z Berlina.
To jest nowa jakość pracy Klubu także o wymiarze globalnym:
poznawanie inności i otwieranie się na dialog młodzieży z różnych krajów,
dzielenie się doświadczeniami w ramach różnych kultur i obyczajów;
rozwijanie nowych wartości i umiejętności pięknego wyrażania swoich uczuć.
Podkreślić należy, że Klub SI złożył projekty konkursowe do Ministerstwa. Kultury i Dziedzictwa Narod. – Instytutu Książki w Krakowie oraz Gminy Miejskiej w Słupsku, od których otrzymaliśmy dotacje w wysokości 19.116,- i 3.500,- na organizację konkursu .
Włączenie się Klubu do promowania Konkursu poza granicami dostarczyło nam nowych, znaczących doświadczeń:
Przyjazdu kilkunastoosobowej grupy młodzieży niemieckiej, która poza przeżyciem związanym z odbiorem agród i wyróżnień, miała okazję poznać nasz słupski region,
w przyszłości planujemy zainspirowanie bezpośrednich kontaktów z naszą młodzieżą.
Wyjazdu nas soroptymistek na Wschodnie Wybrzeże USA, gdzie wśród ponad tysiącosobowej społeczności uczniów, ich rodziców i nauczycieli upowszechniałyśmy współczesną literaturę polską, metody zainteresowania nauką polskiego języka, polskie zwyczaje i współczesną kulturę oraz nasz słupski region z jego osobliwościami i bogatą wielokulturową tradycją.

W DZIEDZINIE ROZWOJU SPOŁECZNO – GOSPODARCZEGO Członkinie Klubu, specjalistki od finansów, inwestowania, gospodarki komunalnej przybliżały nam zagadnienia gospodarki w UE, systemy kart płatniczych (A.Puchala, Zagrodzka, L. Wasiek – Ekiert, J. Pawluk)
Specjalistki od spraw gospodarki wodnej i ochrony środowiska (B.Sikora, D.Makowelska) uczestniczyły aktywnie w akcjach:”Sprzątanie świata”, „Woda dar natury”, ” Podaj wodzie pomocną dłoń”
M.Lenart specjalistka od promocji, wydawnictw, plakatów przybliżała systematycznie aktualne problemy edukacji regionalnej.
N. Kurhaluk, B. Kosmowska, M.Borawska prowadziły różne formy zajęć w ramach systematycznej współpracy z Uniwersytetem Trzeciego Wieku.
Ania Czrrny-Marecka odpowiadała za kontakty z klubami zagranicznymi, zaś Joasia Kubacka za kulturotwórcze formy działalności.
Podkreślić należy, że prawie wszystkie członkinie Klubu z autentycznym zaangażowaniem włączają się do realizacji różnych form kształtowania mądrego, obywatelskiego społeczeństwa. Szczególne słowa podziękowania kieruję pod adresem tych osób, które zajmowały się sprawami finansowymi Klubu, naszym skarbniczkom: L. Zagrodzkiej, W. Rychłej, K. Skoczeń, H.Mimiec, która pełniła dwie funkcje sekretarza i skarbnika i to w okresie realizacji projektu, co wymagało dodatkowej pracy.
We wrześniu 2009 Basia Mocarska-Podruczna, której na sercu leży szczególnie sprawa rozwoju portu w Ustce, jako szansy na dynamiczną przyszłość miasta, zorganizowała w Urzędzie Miasta w Ustce debatę publiczną na ten temat.
Miałyśmy ogromną satysfakcję, że oprócz nas-organizatorek uczestniczyło w tej debacie 20 osób reprezentujących władze miasta, samorządowe, firmy związane z rybołówstwem, przedstawiciel sejmiku wojewódzkiego, posłowie biznesmeni . Wnioski z debaty opracowane przez Basię, podpisane przez prezydentkę Klubu, przewodn. Lokalnej Organizacji Turyst. oraz Towarzystwo Przyjaciół Ustki zostały przesłane do wszystkich uczestników debaty. Był to niewątpliwie jakiś impuls do skutecznego zajęcia się tymi sprawami ponownie.

WYMIANA DOŚWIADCZEŃ Z POLSKIMI I ZAGRANICZNYMI KLUBAMI
Bycie Soroptymistką to niepowtarzalne możliwości różnorodnych kontaktów z wspaniałymi osobowościami innych sióstr, możliwość wykorzystywania doświadczeń innych, rozwijania naszych osobowości – dlatego tak bardzo cenimy możliwości udziału w różnych formach spotkań integrujących naszą organizację; 10 – lecie Klubu w Krakowie, Zabrzu, Gdańsku, Bielsku-Białej, 15 – lecie Klubu w Warszawie, Olsztynie, I Konwencie Unii Polskiej w Ustroniu, Samochodowych Rajdach Baby Jagi organizowanych przez Klub Krakowski.
Niezapomnianych wrażeń i wielu twórczych pomysłów dostarczyły także rewelacyjnie zorganizowane przez Marię Rożko wycieczki do St. Petersburga, nasz pierwszy soroptymistyczny wyjazd do Wilna do Klubu OLD Town., pobyt w Klubie w Erlangen, w Carlisle, czy na wielkiej imprezie w Poczdamie.
AktualnieBeata Zdrojek prezydentka elekt przygotowuje wyjazd naszych członkiń do Mijas w Hiszpanii na Europejskie Dni Przyjaźni organizowane w pażdzierniku przez kluby hiszpańskie. Te wyjazdy stanowią niepowtarzalną okazję poznania i nawiązania wieloletnich twórczych form współpracy z takimi osobowościami, jak: Zuzanna Celmer, Roma Krzemień, Maria Moneta–Malewska, Maja Błaszczyszyn, Ewa Piaskowska, J.Wcisło, nie mówiąc już o najbliższych nam kochanych siostrach z Klubu Gdańskiego, czy dzisiejszych prelegentkach, które są dzięki naszym soroptymistycznym kontaktom.
Możliwość pełniejszego poznawania problematyki naszej organizacji wynikała także z faktu, że w kadencji 2003 – 2006 pełniłam funkcję przewodniczącej Komisji Rozwoju Unii Polskiej, a w kadencji 2006 – 2008 I V-ce prezydentki Unii Polskiej.
To wspaniałe być Soroptymistką, bo to zobowiązuje do bycia nieustannie aktywną, odważnie próbującą nowych działań, to inspiruje do nieustannego rozwoju, do aktywizowania środowiska lokalnego, a także w wymiarze globalnym.
Bycie Soroptymistką to posiadanie bardzo wielu serdecznych, najprawdziwszych sióstr, które zawsze pomogą w potrzebie, zainspirują do działań.
Dlatego większość z nas w naszej organizacji sercem i wolą działania utożsamia się z tą wspaniałą międzynarodową organizacją kobiecą, ze swoim klubem.
Równocześnie jednak, ponieważ każda z nas związana jest pochodzeniem z naszym regionem promujemy z dumą wielokulturowość Słupska, jego tradycje, otwartość na inne nacje, 700 – letnią przeszłość, współczesne piękno, markę i „słupskie smaki” – robimy to podczas pobytu w różnych klubach w Polsce oraz za granicą przekazując i upowszechniając ważne, nośne treściowo gadżety, które kupujemy same, lub otrzymujemy z Urzędu Miasta lub innych instytucji.
Na zakończenie warto zaakcentować następującą sprawę. Nie działamy w pustce, ale w określonej społeczności i bardzo ważne jest to, że mamy akceptację i wsparcie dla naszych działań ze strony uczelni – Akademii Pomorskiej, z którą związana jestem od 38 lat, życzliwość jej rektorów przedtem prof. Danuty Gierczyńskiej, obecnie prof. Romana Drozda, naszego Studium Języków Obcych i zawsze życzliwej mgr Bożeny Sypiańskiej, mamy zrozumienie dla naszych inicjatyw i pomoc innych organizacji pozarządowych SUTW, CIO, instytucji kultury z MPŚ i jego dyrektorem M. Jaroszewiczem, Słupską Filharmonią dzięki J. Kubackiej, a także Urzędu Miasta i Pana Prezydenta Macieja Kobylińskiego, sprawującego patronat honorowy nad dzisiejszą uroczystością oraz Dyrektora Wydziału Promocji i Wydziału Kultury.
Chciałybyśmy w przyszłości nawiązania efektywnych form współpracy z Klubem ROTARY, historycznie bratnią organizacją SOROPTRMIST.
Wspólnie można zrobić wiele mądrych, społecznie pożytecznych rzeczy, można zintegrować wiele rozproszonych działań, aby efekty były większe i tego życzymy sobie na kolejne 10 LAT – dobrych, użytecznych pomysłów nam z pewnością nie zabraknie.