Klub w Słupsku

76-200 Słupsk ul. Niedziałkowskiego 6
NIP 839-27-04-561
REGON: 771303019
r-k 03124037701111000040691075
BANK PEKAO SA O/SŁUPSK KILIŃSKIEGO 45A
nr KRS 0000055245

Międzynarodowa Organizacja Soroptimist International
Klub w Słupsku

Sorptimist International Union of Poland
The Club in Slupsk

Sorptimist International Międzynarodowa Organizacja Kobieca – Klub w Słupsku istnieje od 26.09.2000r i liczy 21 członkiń, reprezentujących różne zawody: farmaceutka, prawniczka, bibliotekarka, ekolog, biolodzy, psycholog, ekonomistka, pisarka, właścicielki firm, dziennikarka, kobiety aktywne zawodowo i emerytki.

Celem naszej działalności jest:
– Działanie na rzecz rozwijania porozumienia międzynarodowego, przyjaźni i pokoju.
– Podejmowanie inicjatyw w zakresie edukacji i kultury, służących wszechstronnemu rozwojowi osobowości, kształtowaniu postaw twórczych ludzi, celem lepszego przygotowania społeczeństwa do życia „na  jutro„ w środowisku lokalnym, regionie, Europie, w świecie.
– Rozwijanie aktywności środowiska lokalnego w zakresie stosowania metod racjonalnego żywienia, wypoczynku, trybu życia.
– Inspirowanie twórczych działań na rzecz rozwoju gospodarczego i społecznego.
– Upowszechnianie tradycji wielokulturowości naszego regionu, otwieranie na inność i potrzebę dialogu różnych nacji, wyznań, kultur celem pokojowego współistnienia w świecie.
– Realizacja wszystkich tych zamierzeń służy zarówno doskonaleniu się i rozwojowi członkiń, jak i podnoszeniu poziomu wiedzy i rozwijaniu aktywności społeczności kobiet i młodzieży w środowisku lokalnym i globalnym.
– Podejmowanie skutecznych inicjatyw na rzecz poprawy statusu kobiet, działania w zakresie rzeczywistego przestrzegania praw dziecka, praw człowieka, świadczenie różnych form pomocy dzieciom i kobietom znajdującym się w  sytuacji wymagającej pomocy i wsparcia otoczenia.
– Edukacja kulturalna, rozwijanie potrzeb kulturalnych, upowszechnianie czytelnictwa i aktywne uczestniczenie w ogólnopolskich akcjach promujących literaturę i czytanie ze zrozumieniem.
– Otwieranie społeczności lokalnej na inne kultury, obyczaje, poznawanie wielokulturowej tradycji Pomorza, kształtowanie szacunku dla dziedzictwa kulturowego, niezależnie od nacji twórców.
– Upowszechnianie zrozumienia, przyjaźni i współpracy ponad granicami.

Nasze członkinie zgodnie ze swoją specjalizacją prowadzą różne formy działań na rzecz podnoszenia poziomu wiedzy obywatelskiej i wyrównywania barier edukacyjnych między środowiskami zaniedbanymi, społecznie odrzuconymi, ludźmi starszymi i niepełnosprawnymi w ramach edukacji przez całe życie.