Soroptymizm w działaniu: kim jest i co robi dla społeczności

KLUB SOROPTIMIST INTERNATIONAL w Słupsku  

Soroptimist International w świecie powstał w latach dwudziestych XX wieku w Stanach Zjednoczonych Ameryki jako Międzynarodowa Organizacja Kobieca, którą założyła w 1921 r. w Oakland w Kalifornii Eloise Cushing, prawnik. Cele organizacji sformułowała następująco: rozwijanie ducha służebności społeczeństwu, działania członkiń dla dobra publicznego w sferze socjalnej i obywatelskiej. Do klubów przyjmowano kobiety działające w sferze edukacji, administracji, prawodawstwa, finansów, handlu, kultury, zdrowia, pomocy społecznej. SI od początku nawiązał współpracę z ONZ , w której ma swoje przedstawicielstwo.

W Europie pierwsze kluby SI zaczęły powstawać już w 1921r, wkrótce także na innych kontynentach. Organizacja nasza funkcjonuje w strukturze 4 Federacji: Amerykańska Federacja SI, Federacja Europejska SI, Federacja Wielkiej Brytanii i Irlandii, Federacja Płd. i Zachodniego Pacyfiku. Ponadto istnieją kluby pojedyncze w Afryce, na Karaibach, w Rosji i innych krajach .

We wszystkich federacjach formy działalności soroptymistycznej skupiają się na: rozwijaniu świadomości społecznej – AWARNESS, obronie przed wszelką niesprawiedliwością – ADVOCACY, działaniach skutecznie służących ludziom – ACTION. W Polsce ruch SI zaczął się tworzyć po przemianach politycznych w 1989r. Pierwszy Klub SI założyła w Warszawie Danuta Piontek mająca liczne kontakty międzynarodowe. Jednym z najważniejszych zadań realizowanych przez Soroptimist International jest nawiązywanie współpracy ponad granicami, porozumienie i dialog z przedstawicielami różnych kultur, ras, wyznań, narodów celem lepszego poznawania się – to ważny sposób na utrzymanie pokoju na świecie.

Sorptimist International Międzynarodowa Organizacja Kobieca – Klub w Słupsku istnieje od 26.09.2000 roku i liczy 18 członkiń, reprezentujących różne zawody: farmaceutka, prawniczka, bibliotekarka, ekolog, biolog, psycholog, ekonomistka, pisarka, właścicielki firm, dziennikarka, kobiety aktywne zawodowo i seniorki. .Uroczyste powołanie Klubu odbyło się 16 września 2000r. z udziałem: prezydentki Federacji Europejskiej SI Ayli Selcuk z Turcji, prezydentki Unii Polskiej Marii Rożko, prezydentki – elekt Ewy Piaskowskiej, członkiń Klubów z Erlangen (Niemcy), Carlisle (Wielka Brytania), Wilna (Litwa).

Klub jest członkiem Unii Klubów Polskich, która wchodzi w skład Międzynarodowej Organizacji Soroptimist International w Europie, stanowiącej Federację Europejską. Aktualnie w Polsce istnieje 11 klubów, które tworzą Unię Polską.

Cele Klubu Soroptimist International w Słupsku są zgodne z tymi, które zostały określone w artykule II Statutu Międzynarodowej Organizacji SI, a mianowicie: przestrzeganie norm moralnych w stosunkach służbowych, pracy zawodowej i innych dziedzinach życia; walka o prawa człowieka należne wszystkim ludziom, a w szczególności walka o poprawę statusu kobiet; nawiązywanie przyjaźni i jedności między Soroptymistkami całego świata; szerzenie ducha służebności społecznej i zrozumienia między ludźmi; włączanie się do międzynarodowego porozumienia i przyjaźni; prowadzenie działalności z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; prowadzenie działalności edukacyjno-oświatowej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych; współpraca z innymi instytucjami i placówkami w zakresie działalności kulturalnej i edukacyjnej, działalność w zakresie poprawy jakości środowiska.

Członkiniami są kobiety aktywne, samodzielne, cieszące się dużym autorytetem w środowisku. Nade wszystko to muszą być kobiety o nienagannej postawie etycznej, życzliwie nastawione do ludzi, odpowiedzialne, które nie kierują się interesem własnym, ale potrzebami ogólnoludzkimi. Z tego wynika to, co jest piękne w Soroptymiźmie, że zawsze i wszędzie możemy liczyć na pomoc i wsparcie każdej Soroptymistki.

OPEN HART, OPEN DOOR – to sprawdzona zasada, a znaczek SI otwiera serca i drzwi każdej soroptymistki na świecie

Celem naszej działalności jest podejmowanie inicjatyw w zakresie edukacji i kultury, służących wszechstronnemu rozwojowi osobowości, kształtowaniu postaw twórczych ludzi, celem lepszego przygotowania społeczeństwa do życia „na jutro” w środowisku lokalnym, regionie, Europie, w świecie, rozwijanie aktywności środowiska lokalnego w zakresie stosowania metod racjonalnego żywienia, wypoczynku, trybu życia oraz inspirowanie twórczych działań na rzecz rozwoju gospodarczego i społecznego.

Kształtowaniu postawy tolerancji w społeczeństwie i akceptacji inności oraz szacunku dla wielokulturowości służy Międzynarodowy Konkurs Twórczości Literackiej Młodzieży im. Wandy Chotomskiej, którego współorganizatorem jest nasz Klub od 10 lat , podczas gdy Konkurs istnieje od 33 lat i jego organizatorem jest Gimnazjum nr 2 w Słupsku. Dzięki inicjatywie Klubu Konkurs stał się międzynarodowym ,poprzez udział młodzieży szkół polonijnych z USA, Litwy, Europejskich szkół w Berlinie i z Turcji.

Młodzi uczestnicy Konkursu w wieku od 7 do 18 lat piszą o swoich marzeniach, o tym, co chcieliby zmienić w świecie , o radości życia, akceptacji inności, ale także o miłości do dziadków, o zauważaniu ich samotności, chęci pomocy w chorobie i w otwarciu na inność. Jest to więc znakomita forma dialogu międzypokoleniowego, dlatego te teksty często wykorzystujemy w pracy z seniorami.

Równocześnie jednak, ponieważ każda z członkiń Klubu SI związana jest pochodzeniem z naszym regionem, promujemy z dumą wielokulturowość Słupska, jego tradycje, otwartość na inne nacje, 700 – letnią przeszłość, współczesne piękno, markę i „słupskie smaki” – robimy to podczas pobytu w różnych klubach w Polsce oraz za granicą przekazując i upowszechniając ważne, nośne treściowo gadżety, które kupujemy same, lub otrzymujemy z Urzędu Miasta lub innych instytucji.

Celem naszej działalności jest podejmowanie skutecznych inicjatyw na rzecz poprawy statusu kobiet, działania w zakresie rzeczywistego przestrzegania praw dziecka, praw człowieka, świadczenie różnych form pomocy dzieciom i kobietom znajdującym się w sytuacji wymagającej pomocy i wsparcia otoczenia.

Klub SI w Słupsku nie działa w pustce, ale w określonej społeczności i bardzo ważne jest to, że mamy akceptację i wsparcie dla naszych działań ze samorządu lokalnego, uczelni – Akademii Pomorskiej, z którą nasze członkinie związane są zawodowo.

Sposoby działnia Klubu wiążą się ściśle z realizacją założonych celów i polegają na: wymianie poglądów i doświadczeń w trakcie spotkań Soroptymistek; nawiązywaniu kontaktów krajowych i międzynarodowych; organizacji działań charytatywnych i dobroczynnych; aktywnym uczestniczeniu w działaniach i akcjach organizowanych przez całą Międzynarodową Organizację SI. Podkreślić należy , że w każdej sytuacji konsekwentnie pozostajemy neutralne wobec spraw politycznych i religijnych.

Nasze członkinie zgodnie ze swoją specjalizacją prowadzą różne formy działań na rzecz podnoszenia poziomu wiedzy obywatelskiej i wyrównywania barier edukacyjnych między środowiskami zaniedbanymi, społecznie odrzuconymi, ludźmi starszymi i niepełnosprawnymi w ramach edukacji przez całe życie.

Podejmujemy więc różnorodne formy działań w środowisku ludzi starszych, szczególnie w zakresie edukacji, aktywizacji intelektualnej i oświaty zdrowotnej.

W związku z tym Klub SI wspólnie ze słupskim UTW zorganizował konferencję pt. „Ekofizjologiczne uwarunkowania zdrowia człowieka”. Głównymi tematami było omówienie wyników badań związanych z wyrabianiem kompetencji ułatwiających życie ludzi starszych, w tym : aktywizacji fizycznej, psychicznej, intelektualnej oraz zachowania czynnej postawy wobec życia wśród seniorów.

W prezentowanych badaniach uwzględniliśmy: kompleksową ocenę stanu zdrowia (fizjologicznych, psychologicznych i społecznych wskaźników) osób starszego wieku z terenu Pomorza oraz czynników wpływających na tę sytuację. Podkreślono istotne znaczenie wykształcenia na lepszą jakość życia ludzi starszych oraz dążenie do systematycznego rozwoju.

Podkreślono też wyniki badań dotyczących parametrów stanu psycho-emocjonalnego w zależności od zawartości jodu u osób różnego wieku zamieszkujących Pomorze Środkowe, które są odpowiedzialne za poziom depresji, niepokoju i innych cech psychofizjologicznych poszczególnych osób.

Kolejnym, znaczącym dla rozwoju świadomości kobiet wydarzeniem , była konferencja naukowa zorganizowana przez nasz Klub przy udziale soroptymistek z Klubu Old Town w Wilnie i UTW w Słupsku w Akademii Pomorskiej w Słupsku na temat: STARSI I MŁODZI- DZIEDZICTWO MĄDROŚCI. MOBILNOŚĆ OD JUNIORA DO SENIORA. Nasze litewskie soroptymistki zaprezentowały swoje spostrzeżenia po realizacji projektu dotyczącego „Przemocy wobec starszych kobiet i wyzwań stojących przed organizacjami niosącymi pomoc – ”Nijole Dirsiene” z Wilna. Natomiast wyniki badań i spostrzeżenia na temat „Handel ludźmi i wpływ tego procederu na zdrowie kobiet i ich życie w rejonie Morza Bałtyckiego” przedstawiła Aurellija Vaitkuviene z Uniwersytetu Wileńskiego.

Nasze słupskie referentki Halina Tkachenko, Natalia Kurhaluk i Katarzyna Żółcińska omówiły czynniki powodujące negatywne oddziaływanie metali ciężkich na psychofizjologiczne cechy osobowości oraz „Wykorzystanie wiedzy w praktycznym działaniu” Marianna Borawska.

Osoby starsze często potrzebują adaptacji wobec zmieniających się warunków życia i poniesionych strat , w związku z czym pożądane jest przygotowanie ich do przezwyciężenia postawy bierności i zniechęceni.

W tym celu podejmujemy różne działania ; na przykład, realizacja grantu powiatowego z roku 2015 dotyczyła tematu „Ćwicz umysł i ciało żeby się śmiało” oraz „Ochrona zdrowia i profilaktyka chorób cywilizacyjnych”. W zakresie tego typu działalności wśród mieszkańców powiatu słupskiego różnego wieku i płci ze szczególnym uwzględnieniem grup starszych i młodzieży omawiano problemy cukrzycy, miażdżycy, otyłości, nadciśnienia, przeprowadzono także warsztaty propagujące zdrowy tryb życia oraz sposoby rozwiązywania problemów zgodnie z ogólnoludzkimi wartościami.

Największą grupę uczestników tych warsztatów stanowili seniorzy, którzy nie mają możliwości dojazdu do dużych miast i ośrodków kultury, mieszkańcy byłych wsi PGRowskich pozbawieni dostępu do wiedzy naukowej i kulturalnej ze względu na brak środków, odległości i choroby.

Stąd przyjęliśmy najlepsze rozwiązanie, aby spotkania edukacyjno-kulturalne odbyły się w 9 lokalnych gminnych jednostkach. Takie podejście pomaga ludziom starszym żyć pełnią życia i dostrzegać wiele pozytywnych stron z bycia osobą w wieku podeszłym.

Dla mieszkanek Słupska możliwość uczestniczenia w badaniach zdrowotnych i poznaniu skutków wpływu środowiska na zdrowie KLUB SI organizuje warsztaty w trakcie trwania Festiwalu Organizacji Pozarządowych.

Atrakcyjną formą działalności Klubu okazał się także cykl „Oglądanie Świata” , który stanowi prezentację różnych kultur, krajobrazów, dziejów ludzi, w takich krajach jak: Turcja, Kazachstan, Ukraina, USA, czy świat widziany oczami reportera Tiziano Terzani .Odbiorcami tych prezentacji są głównie kobiety – mieszkanki Słupska, słuchaczki UTW a prezentującymi tematykę studenci obcokrajowcy z Akademii Pomorskiej w Słupsku. Jest to więc cenna forma dialogu międzypokoleniowego oraz integrowania cudzoziemców z nowym dla nich środowiskiem.

Dużym powodzeniem cieszą się także prelekcje, które członkinie Klubu prowadzą w Klubach Seniorów na terenie Słupska . Ostatnia odbyła się 13.10.2016 w Filii Biblioteki przy ul Podgórnej na temat „Niezwykłe Kobiety Pomorza od średniowiecza do dziś”, w której zaprezentowano sylwetki kobiet ,które wniosły znaczące i nieprzemijające wartości dla dziejów naszego Pomorza.

.