I MIĘDZYNARODOWY KONKURS LITERACKIEJ TWÓRCZOŚCI MŁODZIEŻY „WITKACY. NAPISANE DZISIAJ”

Stanisław Ignacy Witkiewicz

Geniusz i ekscentryk.

Potępiany i podziwiany.

Dziś odkrywany na nowo.

Po zakończeniu wieloletniej przygody, odkrywającej i promującej młode talenty literackie i zamknięciu 35. edycji Międzynarodowego Konkursu Literackiej Twórczości Dzieci i Młodzieży im. Wandy Chotomskiej, postanowiliśmy wrócić do jej źródeł- stworzenia nowej przestrzeni debiutu dla nieprzeciętnie zdolnych młodych literatów, którzy nie boją się trudnych wyzwań. Tak pojawił się zamysł zorganizowania konkursu dla młodych mistrzów pióra, zainspirowanych twórczością S. I. Witkiewicza, artysty od lat będącego wizytówką naszego miasta. Naszych dotychczasowych uczestników i wszystkich uczniów zainspirowanych Witkacym zapraszamy do pierwszej edycji nowego konkursu literackiego. „Witkacy. Napisane dzisiaj.” I Międzynarodowy Konkurs Literackiej Twórczości Młodzieży inspirowany twórczością S.I. Witkiewicza – jest dla nich otwarty!

Twórczość S.I. Witkacego wpisuje się w szeroki kontekst współczesnej kultury. Niezwykła wyobraźnia artystyczna i traumatyczna biografia  stały się inspiracją dla wielu profesjonalnych twórców: poetów, pisarzy, muzyków, filmowców, artystów-plastyków. Dla każdego z nich Witkacy był iskrą zapalną dla własnych pomysłów,  przemyśleń, propozycji artystycznych,  oryginalnych form wypowiedzi twórczej.

 Jaki potencjał potrafi uruchomić  twórczość Witkacego  w   środowisku utalentowanej literacko współczesnej młodzieży? Ten konkurs będzie odpowiedzią.

Organizatorzy  zapraszają utalentowaną literacko  młodzież w wieku 13-19 lat (klasy VII – VIII szkół podstawowych, szkoły średnie i inne ponadpodstawowe) do udziału w konkursie inspirowanym twórczością Stanisława Ignacego Witkiewicza.

I MIĘDZYNARODOWY KONKURS  LITERACKIEJ TWÓRCZOŚCI MŁODZIEŻY

„WITKACY. NAPISANE DZISIAJ”

Pod patronatem Prezydenta Miasta SłupskaKrystyny Danileckiej-Wojewódzkiej

ORGANIZATORZY

Organizatorami Międzynarodowego Konkursu  Literackiej Twórczości Młodzieży „Witkacy. Napisane Dzisiaj” są: 

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Janusza Korczaka w Słupsku,

Międzynarodowa Organizacja Soroptimist International. Klub w Słupsku

Partnerzy:

Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku, Instytut Witkacego – Witkacy!, Słupski Ośrodek Kultury, Słupskie Towarzystwo Kultury Teatralnej – Teatr Rondo

CELE KONKURSU

propagowanie wśród młodzieży zainteresowania czytelnictwem i literaturą, w szczególności twórczością Witkacego;

promowanie literackiej wrażliwości, wyobraźni, przekraczania barier wyznaczanych przez  stereotypy;

promowanie pogłębionego odbioru poezji i prozy, odwagi i bogactwa słowa w wyrażaniu świata  przeżyć wewnętrznych;

wspieranie, kreowanie talentów literackich, nagradzanie sprawności językowej i zdolności literackich;

umożliwienie uczestnikom, podczas uroczystego podsumowania każdej edycji konkursu, bezpośredniego obcowania z największą na świecie kolekcją prac Witkacego;

publikowanie nagrodzonych tekstów uczestników  w  pokonkursowym wydawnictwie i na Facebooku;

zachęcenie młodzieży polonijnej do podejmowania prób literackich inspirowanych twórczością St. I. Witkiewicza;

wymiana doświadczeń między młodzieżą polską i polonijną z całego świata;

dowartościowanie utalentowanej literacko młodzieży z rodzin zaniedbanych środowiskowo;

zachęcenie do udziału w konkursie uczniów ze środowisk wiejskich i małych miast;kształtowanie etycznej postawy wobec drugiego człowieka, zwierząt, przyrody, zasad tolerancji i poszanowania każdej odrębności;

rozwijanie bogactwa językowego, znajomości norm językowych i zasad ortografii;

promowanie piękna regionu słupskiego i największej na świecie kolekcji prac S.I.Witkiewicza.

REGULAMIN KONKURSU

„REGULAMIN WYDRUKOWANY JEST W TYM CELU, ABY OSZCZĘDZIĆ FIRMIE MÓWIENIA PO WIELE RAZY TYCH SAMYCH RZECZY.”  

(zasada Firmy Portretowej S.I Witkiewicza)

FORMA PRAC

Uczestnicy konkursu mogą przedstawić swoją twórczość w sposób dowolny, jednakże związany z działalnością artystyczną S. I. Witkiewicza. Dopuszczalne są wszelkie formy wypowiedzi literackiej, nie ma żadnych barier artystycznych, jednakże uczestnik powinien wskazać źródło inspiracji – tekst, obraz, fotografię, list, artykuł, element biografii czy inny impuls związany z twórcą.

Przy całkowitej otwartości organizatorów na wszelką oryginalność wypowiedzi, do konkursu przyjęte zostaną tylko utwory wykonane w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa autorskiego.

Dopuszczalne formy prac obejmują:

 • poezję
 •  prozę
 • dramat
 • scenariusz filmowy
 • komiks

WYMAGANIA FORMALNE

Prace oceniane będą w dwóch kategoriach: 

 1. uczniowie klas VII-VIII szkoły podstawowej oraz
 2. uczniowie szkół średnich i innych ponadpodstawowych 

Ze względów organizacyjnych prosimy o spełnienie następujących wymagań formalnych: 

 • przysyłanie opowiadań lub utworów dramatycznych o objętości maksymalnie do 10 stron maszynopisu (18000 znaków);
 • nadesłanie prac konkursowych najpóźniej do dnia 10 marca 2020 roku;
 •  podpisanie i zszycie tekstów każdego uczestnika;
 • wszystkie prace należy podpisać następująco
  • imię i nazwisko autora, klasa, szkoła, miejscowość; 
  • imię i nazwisko prowadzącego nauczyciela;
  • jeśli utwory literackie przysyła rodzic (opiekun prawny) – pod nazwiskiem autora należy również podać imię i nazwisko rodzica (opiekuna prawnego).
 • nadesłanie każdej pracy konkursowej w 3 egzemplarzach;
 • podpisanie każdej strony z wierszami nazwiskiem autora;
 •  nie należy łączyć utworów kilku osób;
 • opatrzenie utworów uczestników pieczątką placówki (nie dotyczy to tekstów wysyłanych przez samych uczestników lub ich rodziców/opiekunów prawnych);
 • wypełnienie karty zgłoszeniowej, która zostanie udostępniona na stronie internetowej konkursu  i Szkoły Podstawowej nr 3 w Słupsku;
 • dołączenie, do koperty z wysyłanymi pracami, wydrukowanej i wypełnionej karty zgłoszeniowej ;
 • dołączenie podpisanej płyty CD zawierającej jedynie teksty prozatorskie – opowiadania i dramaty.

UWAGA:

Nadesłane teksty konkursowe nie mogą w żaden sposób naruszać praw autorskich innych twórców oraz nie mogą być wcześniej publikowane.

JURY

Prace oceniać będzie jury powołane przez organizatorów. Skład komisji konkursowej stanowią profesjonalni poeci, prozaicy i dziennikarze; pracownicy nau­kowi Uniwersytetu Warszawskiego i Aka­demii Pomorskiej w Słupsku oraz nauczyciele poloniści. 

ROZSTRZYGNIĘCIE I PUBLIKACJA WYNIKÓW

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 20 kwietnia 2020 r. Uczniowie nagrodzeni oraz ich opie­kunowie zostaną zawiadomieni indywidualnie. Nagrodzone utwory poetyckie i prozatorskie znajdą się w publikacji podsumowującej konkurs, zostaną wydrukowane w ogólnopolskim półroczniku „Witkacy” i na Facebooku.

Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej Szkoły Podstawowej nr 3 w Słupsku, na stronie FB Konkursu.

Organizator zgłaszając konkurs do wykazu zawodów (konkursów) dających dodatkowe punkty w postępowaniu rekrutacyjnym dla uczniów szkół podstawowych ustalił, że wysokie miejsca zajmują kategorie: laureat i wyróżniony.

WRĘCZENIE NAGRÓD

Wręczenie nagród nastąpi podczas uroczystego spotkania młodych twórców 

29 maja 2020 roku, o godzinie 13.00 w gościnnej Sali Białego Spichlerza, należącej do Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku. Ponadto wszyscy nagrodzeni będą mieli możliwość poznania największej na świecie kolekcji prac Witkacego znajdującej się w tym obiekcie.

Laureaci Konkursu otrzymują także Złote Zaproszenie do Międzynarodowego Konkursu Interpretacji Dzieł S. I. Witkiewicza „Witkacy pod strzechy” – bez eliminacji, jakim podlegają  pozostali uczestnicy.

ZAKWATEROWANIE

Młodzieży i opiekunom spoza Słupska zapew­niamy  możliwość  noclegu w przystępnej cenie – w schronisku Szkoły Podstawowej nr 5 (Zespołu Szkolno-Przedszkolnego), ul. Hubalczyków 7

WAŻNE DATY I ADRESY

Ostateczny termin nadsyłania prac:         10 marca 2020 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu:           20 kwietnia 2020 r.

Wręczenie nagród:                                   29  maja  2020 r.

Prace prosimy wysyłać na adres:

Szkoła Podstawowa nr 3 w Słupsku

Ul. Banacha 5

76-200 Słupsk

Z dopiskiem na kopercie „Witkacy. Napisane dzisiaj”

DANE KONTAKTOWE

Koordynator: 692 477 930

Telefon SP nr 3 w Słupsku: 598431910

email: sp3slupsk@wp.pl

Strona FB Konkursu 

W imieniu organizatorów:

Jolanta Wiśniewska – Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 w Słupsku

Maria Pietryka-Małkiewicz – Koordynatorka Konkursu­

Marta Kiedos – Prezydentka  Soroptimist International Klub w Słupsku