„Międzynarodowy Konkurs Literackiej Twórczości Młodzieży. Witkacy. Napisane dzisiaj”

Drodzy Uczestnicy literackiej przygody z Witkacym, Drodzy uczniowie tą niezwykłą przygodą zainteresowani, Szanowni  Opiekunowie młodych talentów!

Dziękujemy pięknie za inspiracje twórczością patrona konkursu i czekamy na Wasze utwory w drugiej edycji „Witkacego. Napisanego dzisiaj”. Zapraszamy do obejrzenia filmu i …przeczytania postów z utworami laureatów pierwszej edycji konkursu na naszej stronie fb. Naprawdę Warto!!!

Zapoznajcie się z informacjami w regulaminie II Konkursu.

W imieniu organizatorów, jurorów i partnerów:

Maria Pietryka-Małkiewicz- koordynatorka konkursu

Opis: https://lh6.googleusercontent.com/w0YTPiTvL-H9siAKwewmeMajjV8JbwcIBpHz8M-K9njBHkJ3eQ9YSvYJ7HplYg7l7P3ukjMaNM_HChmrWe2fCGFpDjVmtKVpFvcDgCueQ_XuhdwKGGCtnwkNvRyMfKgX9s1kegsf

Twórczość S.I. Witkacego wpisuje się w szeroki kontekst współczesnej kultury. Niezwykła wyobraźnia artystyczna i traumatyczna biografia  stały się inspiracją dla wielu profesjonalnych twórców: poetów, pisarzy, muzyków, filmowców, artystów-plastyków. Dla każdego z nich Witkacy był iskrą zapalną dla własnych pomysłów,  przemyśleń, propozycji artystycznych,  oryginalnych form wypowiedzi twórczej.

 Jaki potencjał potrafi uruchomić  twórczość Witkacego  w   środowisku utalentowanej literacko współczesnej młodzieży? Odpowiedzią jest już pierwsza edycja  konkursu. Dziękujemy wszystkim jej uczestnikom za piękne Witkacowskie inspiracje. Organizatorzy  zapraszają utalentowaną literacko  młodzież w wieku 13-20 lat (klasy VI – VIII) szkół podstawowych, szkoły średnie i inne ponadpodstawowe) do udziału w konkursie inspirowanym twórczością Stanisława Ignacego Witkiewicza.

II MIĘDZYNARODOWY KONKURS  LITERACKIEJ TWÓRCZOŚCI MŁODZIEŻY

„WITKACY. NAPISANE DZISIAJ”

pod patronatem

Krystyny Danileckiej-Wojewódzkiej Prezydent Miasta Słupska 

ORGANIZATORZY

Organizatorami Międzynarodowego Konkursu  Literackiej Twórczości Młodzieży „Witkacy. Napisane Dzisiaj” są: 

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Janusza Korczaka w Słupsku,

Międzynarodowa Organizacja Soroptimist International. Klub w Słupsku

                                       Partnerzy:

Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku, Instytut Witkacego – Witkacy!, Słupski Ośrodek Kultury, Słupskie Towarzystwo Kultury Teatralnej – Teatr Rondo

CELE KONKURSU

 • propagowanie wśród młodzieży zainteresowania czytelnictwem i literaturą, w szczególności twórczością Witkacego;
 • promowanie literackiej wrażliwości, wyobraźni, przekraczania barier wyznaczanych przez  stereotypy;
 • promowanie pogłębionego odbioru poezji i prozy, odwagi i bogactwa słowa w wyrażaniu świata  przeżyć wewnętrznych;
 • wspieranie, kreowanie talentów literackich, nagradzanie sprawności językowej i zdolności literackich;
 • umożliwienie uczestnikom, podczas uroczystego podsumowania każdej edycji konkursu, bezpośredniego obcowania z największą na świecie kolekcją prac Witkacego;
 • publikowanie nagrodzonych tekstów uczestników  w  pokonkursowym wydawnictwie i na Facebooku;
 • zachęcenie młodzieży polonijnej do podejmowania prób literackich inspirowanych twórczością St. I. Witkiewicza;
 • wymiana doświadczeń między młodzieżą polską i polonijną z całego świata;
 • kształtowanie etycznej postawy wobec drugiego człowieka, zwierząt, przyrody, zasad tolerancji i poszanowania każdej odrębności;
 • rozwijanie bogactwa językowego, znajomości norm językowych;

REGULAMIN KONKURSU

„REGULAMIN WYDRUKOWANY JEST W TYM CELU, ABY OSZCZĘDZIĆ FIRMIE MÓWIENIA PO WIELE RAZY TYCH SAMYCH RZECZY.”  

(zasada Firmy Portretowej S.I Witkiewicza)

FORMA PRAC

Uczestnicy konkursu mogą przedstawić swoją twórczość w sposób dowolny, jednakże związany z działalnością artystyczną S. I. Witkiewicza. Dopuszczalne są wszelkie formy wypowiedzi literackiej, nie ma żadnych barier artystycznych, jednakże uczestnik powinien wskazać źródło inspiracji – tekst, obraz, fotografię, list, artykuł, element biografii czy inny impuls związany z twórcą.

Przy całkowitej otwartości organizatorów na wszelką oryginalność wypowiedzi, do konkursu przyjęte zostaną tylko utwory wykonane w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa autorskiego.

Dopuszczalne formy prac obejmują:

 • poezję
 •  prozę
 • dramat
 • scenariusz
 • komiks

WYMAGANIA FORMALNE

Prace oceniane będą w dwóch kategoriach: 

 1. uczniowie klas VI-VIII szkoły podstawowej oraz
 2. uczniowie szkół średnich i innych onadpodstawowych 

Ze względów organizacyjnych prosimy o spełnienie następujących wymagań formalnych: 

 • przysyłanie opowiadań lub utworów dramatycznych o objętości maksymalnie do 10 stron maszynopisu (18000 znaków);
 • nadesłanie prac konkursowych najpóźniej do 12 marca 2021 roku;
 •  podpisanie i zszycie tekstów każdego uczestnika;
 • wszystkie prace należy podpisać następująco
  • imię i nazwisko autora, klasa, szkoła, miejscowość; 
  • imię i nazwisko prowadzącego nauczyciela;
  • jeśli utwory literackie przysyła rodzic (opiekun prawny) – pod nazwiskiem autora należy również podać imię i nazwisko rodzica (opiekuna prawnego).
 • nadesłanie każdej pracy konkursowej:

w wersji papierowej –  w trzech egzemplarzach na adres Szkoły Podstawowej nr 3 im Janusza Korczaka w  Słupsku

i wersji elektronicznej – na adres – sp3slupsk@wp.pl

 • opatrzenie utworów uczestników pieczątką placówki (nie dotyczy to tekstów wysyłanych przez samych uczestników lub ich rodziców/opiekunów prawnych);
 • wypełnienie karty zgłoszeniowej, która zostanie udostępniona na stronie internetowej konkursu  i stronie Szkoły Podstawowej nr 3 w Słupsku;
 • dołączenie, do koperty z wysyłanymi pracami, wydrukowanej i wypełnionej karty zgłoszeniowej;

UWAGA:

 Nadesłane teksty konkursowe nie mogą w żaden sposób naruszać praw autorskich innych twórców oraz nie mogą być wcześniej publikowane.

JURY

Prace oceniać będzie jury powołane przez organizatorów. Skład komisji konkursowej stanowią  poeci, prozaicy i dziennikarze; pracownicy nau­kowi Uniwersytetu Warszawskiego i Aka­demii Pomorskiej w Słupsku oraz nauczyciele poloniści. 

ROZSTRZYGNIĘCIE I PUBLIKACJA WYNIKÓW

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 20 kwietnia 2021 r. Uczniowie nagrodzeni oraz ich opie­kunowie zostaną zawiadomieni indywidualnie. Nagrodzone utwory poetyckie i prozatorskie znajdą się w publikacji podsumowującej konkurs, zostaną wydrukowane w ogólnopolskim półroczniku „Witkacy!” i na FB stronie konkursu  https://www.facebook.com/WitkacyNapisaneDzisiaj/

Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronach:  Szkoły Podstawowej nr 3 w Słupsku, stronie FB Konkursu,  stronie Międzynarodowej Organizacji Soroptimist International Klub w Słupsku

Organizator zgłaszając konkurs do wykazu zawodów (konkursów) dających dodatkowe punkty w postępowaniu rekrutacyjnym dla uczniów szkół podstawowych ustalił, że wysokie miejsca zajmują kategorie: laureat i wyróżniony.

WRĘCZENIE NAGRÓD

Wręczenie nagród odbędzie się 11 czerwca 2021 roku, podczas uroczystego spotkania młodych twórców w gościnnym  Białym Spichlerzu, należącym do Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku. Wszyscy nagrodzeni będą mieli możliwość poznania największej na świecie kolekcji prac Witkacego znajdującej się w tym obiekcie.

Laureaci Konkursu otrzymają także Złote Zaproszenie do 24. Międzynarodowego Konkursu Interpretacji Dzieł S. I. Witkiewicza „Witkacy pod strzechy” – bez eliminacji, jakim podlegają  pozostali uczestnicy. Laureaci pierwszej edycji Konkursu-„Witkacy. Napisane Dzisiaj”,  mogli w tym prestiżowym przedsięwzięciu uczestniczyć, zostać dostrzeżeni i … pięknie nagrodzeni. Wielkie gratulacje dla Jakuba Kroka, Agnieszki Muraszko, Zofii Kaśków, Zuzanny Perkowskiej i Adama Urbanowicza.

ZAKWATEROWANIE

Młodzieży i opiekunom spoza Słupska zapew­niamy  możliwość  noclegu w przystępnej cenie w schronisku Szkoły Podstawowej nr 5 (Zespołu Szkolno-Przedszkolnego), ul.Hubalczyków 7

WAŻNE DATY I ADRESY

Ostateczny termin nadsyłania prac:         12 marca 2021 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu:           20 kwietnia 2021 r.

Wręczenie nagród:                                   11 czerwca  2021 r.

Prace prosimy wysyłać na adres:

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Janusza Korczaka w Słupsku

Ul. Banacha 5

76-200 Słupsk

Z dopiskiem na kopercie „Witkacy. Napisane dzisiaj”

DANE KONTAKTOWE

Koordynatorka: Maria Pietryka-Małkiewicz, tel. 692 477 930, m.pietryka@wp.pl

Telefon SP nr 3 w Słupsku: 598431910

email: sp3slupsk@wp.pl, strona internetowa szkoły:  http://www.sp3.slupsk.pl/

Strona FB Konkursu https://www.facebook.com/WitkacyNapisaneDzisiaj/

Zapraszamy serdecznie!

Maria Pietryka-Małkiewicz – koordynatorka konkursu

Barbara Studzińska  –  prezydentka słupskiego klubu Soroptimist International

Jolanta Wiśniewska –  dyrektorka Szkoły Podstawowej nr 3 im. J. Korczaka w Słupsku

Drodzy Laureaci pierwszej edycji Konkursu-„Witkacy. Napisane Dzisiaj”.

Dzięki Złotemu Zaproszeniu do udziału w 23. Międzynarodowym Konkursie Interpretacji Dzieł Stanisława Ignacego Witkiewicza „Witkacy pod strzechy”- mogliście w tym prestiżowym przedsięwzięciu uczestniczyć, zostać dostrzeżeni i … pięknie nagrodzeni. Wielkie gratulacje dla Jakuba Kroka, Agnieszki Muraszko, Zofii Kaśków, Zuzanny Perkowskiej i Adama Urbanowicza.

Wszystkie informacje na temat tego  witkacowskiego święta oraz prac nagrodzonych zostały zamieszczone na stronie:

http://witkacy.art.pl/

Szkoda, że pandemiczna rzeczywistość uniemożliwiła uczestnictwo pozostałym naszym laureatom, zaproszonym, nagrodzonym i wyróżnionym w „Witkacym pod strzechy”. A uroczystość podsumowująca, jak i całość trzydniowego święta patrona konkursu- były przednie. Potwierdzić to może Jakub Krok z Krakowa (na zdjęciu), biorący udział w pełnym programie 23. edycji konkursu i godnie reprezentujący naszą nagrodzoną piątkę. Podziękowania  ogromne dr. Przemysławowi Pawlakowi za świetny wykład o pacjencie zero w rozprzestrzenianiu witkacowskiej pandemii.

Maria Pietryka-Małkiewicz