XXX Międzynarodowy Konkurs Literackiej Twórczości Dzieci i Młodzieży Gimnazjalnej

KOMUNIKAT JURY XXX Międzynarodowego Konkursu Literackiej Twórczości Dzieci i Młodzieży Gimnazjalnej

Gimnazjum nr 2 im. ks. Jana Twardowskiego w Słupsku i Międzynarodowa Organizacja Soroptimist International tradycyjnie już przypominają zaprzyjaźnionym z dziecięcą i młodzie­żową twórczością literacką – polonistom, nauczycielom-bibliotekarzom, nauczy­cielom kształcenia zintegrowanego, instruktorom w placówkach kultury, bibliotekarzom bibliotek publicznych, rodzicom i opiekunom o trzydziestej edycji Międzynarodowego Konkursu Literackiej  Twórczości Dzie­ci i Młodzieży Gimnazjalnej.
Na rozstrzygnięty w maju, XXIX Konkurs nadesłano 10835 zestawów tekstów literackich z 492 szkół podstawowych i gimnazjów z całej Polski oraz 456 wierszy i opowiadań młodzieży polonijnej z 32 szkół w Stanach Zjednoczonych i 149 utworów literackich z 3 szkół w Berlinie. Nagrodzone i wyróżnione wiersze i opowiadania zostały opublikowane w książce pokonkursowej „Poprowadź mnie przez zielone ogrody” i zostały wręczone młodym literatom podczas uroczystej gali.
Ten piękny tytuł zaczerpnęliśmy z wiersza laureata konkursu – ucznia klasy I Gimnazjum w Chmielniku – Łukasza Prażucha. Spośród kilkunastu propozycji tytułu tomiku, wybranych oczywiście z nagrodzonych wierszy – ta zachwyciła jurorów najbardziej. Szczególnie Panią Wandę Chotomską – przewodniczącą komisji konkursowej.
Bardzo dziękujemy nauczycielom polskich i polonijnych szkół z pasją pracujących nad inspirowaniem zainteresowań i doskonaleniem umiejętności literackich swoich uczniów. Zapraszamy do udziału w jubileuszowej, 30. edycji konkursu.

Regulamin konkursu:
1. W konkursie mogą brać udział uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów.
2. Tematyka wierszy i opowiadań jest dowolna.
3. Prace konkursowe należy nadsyłać do Gimnazjum nr 2 w Słupsku do 20.01.2014 r. Dla pełnego  obiektywizmu oceny w kategorii poezji – każdy autor proszony jest o nadesłanie kilku wierszy.
4. Wiersze i opowiadania powinny być podpisane następująco: imię i nazwisko autora, klasa, szkoła, miejscowość; imię i nazwisko prowadzącego nauczyciela lub opiekuna.
5. Ze względów organizacyjnych, związanych z bardzo dużą ilością uczestników konkursu serdecznie prosimy o:
– przysyłanie opowiadań lub utworów dramatycznych do 30 stron maszynopisu i dołączenie ich tekstów w wersji elektronicznej – na podpisanej płycie CD;
– podpisanie i spięcie opowiadania każdego uczestnika ;
– podpisanie każdej strony z wierszami młodych literatów;
– nadsyłanie wierszy każdego dziecka na osobnej stronie;
– opatrzenie pieczątką placówki utworów każdego uczestnika;
– wypełnienie karty zgłoszeniowej, która zostanie udostępniona na stronie internetowej Gimnazjum nr 2 – gimnazjum2slupsk.edupage.org – w zakładce – Międzynarodowy Konkurs Literacki;
– dołączenie wydrukowanej i wypełnionej karty zgłoszeniowej do koperty z wysyłanymi pracami.
6. Nadesłane teksty konkursowe nie mogą być wcześniej publikowane.
7.Organizatorzy dopuszczają możliwość przysyłania utworów literackich w języku angielskim i niemieckim przez dzieci i młodzież polonijną.
8. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do końca kwietnia 2014 r.
9. Prace oceniane będą w kategoriach:
a) wiersze – uczniowie klas I-IV, uczniowie klas V- VI i uczniowie klas gimnazjalnych;
b) opowiadania – uczniowie klas I-IV, uczniowie klas V-VI, uczniowie klas gimnazjalnych.
W skład Komisji Konkursowej wchodzą: Wanda Chotomska, jako przewodnicząca; poeci, prozaicy i dziennikarze; pracownicy naukowi Uniwersytetu Warszawskiego i Aka­demii Pomorskiej w Słupsku oraz nauczyciele poloniści.
10. Wręczenie nagród nastąpi podczas uroczystego spotkania młodych twórców 19.05.2014r. na gościnnej scenie Polskiej Filharmonii Sinfonia Baltica w Słupsku. Uczniowie nagrodzeni i wyróżnieni oraz ich opie­kunowie zostaną zawiadomieni indywidualnie.
11. Dzieciom i opiekunom spoza Słupska zapew­niamy  możliwość noclegu w przystępnej cenie – w bursie Szkoły Podstawowej nr 5 w Słupsku.
12. Wyróżnione wiersze i opowiadania będą opubli­kowane w kolejnej książce podsumowującej konkurs, a także w prasie  regionalnej.
13. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej Gimnazjum nr 2 w Słupsku: www.gimnazjum2slupsk.edupage.org

Jolanta Wiśniewska – Dyrektor Gimnazjum nr 2 w Słupsku
Maria Pietryka-Małkiewicz – Koordynator Konkursu­
Halina Polonis – prezydentka Soroptimist International Klub w Słupsku

Adres współorganizatora Konkursu:
Gimnazjum nr 2
im. ks. Jana Twardowskiego
ul Sobieskiego 3
76-200 Słupsk
tel./fax. 59 845-61-40
tel. kontaktowy koordynatora: 692477930