Sprawozdanie 2002-2006

Cele działalności Klubu
• Poprawa statusu kobiet,
• Działania na rzecz przestrzegania praw człowieka od dziecka, poprzez starszych, niepełnosprawnych, różnych ras, wyznań, kultur,
• Stosowanie wysokich standardów etycznych w codziennej działalności,
• Upowszechnianie zrozumienia, przyjaźni i współpracy ponad granicami,
• Podejmowanie działań na rzecz rozwoju gospodarczego,
• Konsekwentne, nieustanne doskonalenie się, rozwijanie wiedzy,
• współdziałanie z lokalnymi, krajowymi, międzynarodowymi środowiskami.

Cele te Klub realizuje poprzez:
• Rozwijanie świadomości społecznej.
• Popieranie słusznych dążeń zgodnych z zasadami demokracji społecznej.
• Doradzanie i kształtowanie opiniotwórczych form oddziaływania.
• Różnorodne formy działalności w środowisku lokalnym, regionalnym, krajowym i międzynarodowym.

Formy działalności Klubu
W zakresie działalności kulturalno-edukacyjnej:
Wspierałyśmy finansowo inicjatywy służące utrwalaniu tożsamości regionalnej i dziedzictwa kulturowego poprzez:
Sponsorowanie wydania książki Jolanty Nitkowskiej- Węglarz „Baśnie słupskie”,
Wsparcie wydania Katalogu wystawy malarstwa „Portrety kobiet XVII – XIXw.”
Aktywnie włączałyśmy się w różne formy kulturotwórcze na rzecz środowiska lokalnego poprzez:
Rekomendowanie Konfrontacji Sztuki Kobiecej,
Aktywny udział w organizacji Słupskiej Wiosny Literackiej, spotkania z autorami, zakup książek dla dzieci, opłacanie spotkań twórców z uczniami w wybranych szkołach, na Oddziale Dziecięcym Szpitala w Słupsku.
Organizowanie spotkań dla nauczycieli, studentów, słuchaczy UTW oraz społeczności lokalnej z Zuzanną Celmer na temat: „Różne formy zazdrości i sposoby jej zapobiegania,” „Wychowanie dla wartości” /maj 2007, uczestniczyło ponad 200 osób);
Z Marią Monetą-Malewską „Jak być dla siebie i dla innych”( październik 2006), uczestniczyło ponad 250 osób.

Ochrona zdrowia
Organizacja akcji uświadamiającej kobiety i młodzież licealną na temat zapobiegania AIDS, przygotowanie konkursu przez Iwonę Gan, ufundowanie nagród i udział w pracach Komisji Konkursowej,
Wspieranie finansowe Klubu Amazonek w Słupsku na opłacenie korzystania z basenu oraz zajęć z psychologiem.
Zorganizowanie spotkań otwartych dla mieszkańców Słupska z Mają Błaszczyszyn na temat racjonalnego odżywiania (październik 2003r.).
Pozyskanie sprzętu medycznego od zaprzyjażnionego Klubu w Erlangen, 10 odciągarek do pokarmu i przekazanie go na Oddział Noworodków szpitala słupskiego.
Zakupienie doposażenia do odremontowanego Oddziału Onkologicznego Szpitala Woj. w Słupsku.

Rozwój społeczno – gospodarczy
Realizacje projektów na rzecz pomocy dzieciom z rodzin biednych we współpracy ze Studenckim Klubem Wolontariusza z Pomorskiej. Akademii Pedagogicznej w roku 2005 –2006.
Organizacja cyklu prelekcji prowadzonych przez Dyrektor Banku PEKAO Joannę Pawluk w radio lokalnym i w Klubie na temat sposobów, możliwości, zagrożeń w korzystaniu z kart kredytowych, systemu bankomatów w krajach UE.

Prawa człowieka i równy status kobiet
Udzielałyśmy różnych form pomocy dzieciom i kobietom, które doznały przemocy w rodzinie i przebywały w Ośrodku Pomocy Kryzysowej:
przygotowanie paczek mikołajkowych dla 22 dzieci w r.2002, 2003,2004;
Wspierałyśmy tworzenie społeczności ludzi starszych poprzez włączenie się do organizacji międzynarodowej konferencji ” BAŁTYK NAS ŁĄCZY” z udziałem 20 osobowej grupy z Flensburga (Niemcy)
konferencji „Sytuacja ludzi starszych na Litwie” z udziałem słuchaczy UTW z Litwy i ze Słupska.