Sprawozdanie 2007-2008

Sprawozdanie z działalności Międzynarodowej Organizacji SOROPTIMIST INTERNATIONAL
Klub w Słupsku w latach 2007 – 2008

Informację opracowała
prezydentka Klubu
Marianna Borawska

I. Klub, członkinie, cele działalności

Soroptimist International powstał w latach 20 XX wieku w Ameryce Północnej, w Polsce pierwszy Klub powstał w Warszawie po przemianach politycznych w 1989r.
Aktualnie w Polsce istnieje 12 klubów, tworzących Unię Klubów Polskich, szczególnie duże i prężne znajdują się w Krakowie, Katowicach, Bielsku, Zabrzu, Warszawie.
Zgodnie ze Statutem członkinie reprezentują różne zawody, aby w sposób twórczy doskonalić się wzajemnie i podejmować różnorodne inicjatywy na rzecz lokalnych społeczności.
Klub w Słupsku powstał 26.09.200r., liczył 23 osoby i w jego skład weszły przedstawicielki następujących zawodów: nauczyciele akademiccy różnych specjalności, lekarki, farmaceutka, bibliotekarka, specjalistka bankowości, ekolog, psycholog itd.

Celem naszej działalności było i jest:

 • Podejmowanie skutecznych inicjatyw na rzecz poprawy statusu kobiet,
 • Działania w zakresie rzeczywistego przestrzegania praw dziecka, praw człowieka,
 • Świadczenie różnych form pomocy dzieciom i kobietom znajdującym się w sytuacji wymagającej pomocy i wsparcia otoczenia,
 • Edukacja kulturalna, rozwijanie potrzeb kulturalnych, upowszechnianie czytelnictwa i aktywne uczestniczenie w ogólnopolskich akcjach promujących literaturę i czytanie ze zrozumieniem.

Włączanie się do organizacji spotkań literackich w ramach Słupskiej Wiosny Literackiej. Otwieranie społeczności lokalnej na inne kultury, obyczaje, poznawanie wielokulturowej tradycji Pomorza, kształtowanie szacunku dla dziedzictwa kulturowego, niezależnie od nacji twórców. Upowszechnianie zrozumienia, przyjaźni i współpracy ponad granicami.

II Formy działalności kulturalno – edukacyjnej w roku 2007/2008

W związku z tym, że członkinie Klubu z racji swojej pracy zawodowej mogą przenosić podejmowane kierunki działalności kulturalnej do wielu środowisk nasza organizacja bardziej skutecznie mogła realizować różne inicjatywy wśród studentów, uczniów różnych typów szkół, nauczycieli, bibliotekarzy, słuchaczy podyplomowych studiów na terenie regionu słupskiego i koszalińskiego.
Poza konkretnymi działaniami, organizacją konkursów, konferencji, spotkań, sponsorowałyśmy następujące formy:

 1. Dofinansowanie wydania książki Jolanty Nitkowskiej- Węglarz: Baśnie słupskie, którą upowszechniamy przy różnych okazjach ze względu na jej znaczącą rolę w kształtowaniu tożsamości narodowej i regionalnej dzieci, młodzieży i dorosłych.
 2. Rekomendowanie Konfrontacji Sztuki Kobiecej, której koordynatorem jest Joanna Kubacka. Przy okazji pobytu w Słupsku wybitnych aktorek, artystek, twórczyń organizujemy z nimi spotkania dla szerszej publiczności. W maju 2007r. było to spotkanie z Zuzanną Celmer: „O obliczach zazdrości i sposobach eliminowania jej z naszego życia”.W spotkaniu połączonym z promocją książki uczestniczyło ponad 120 osób, studentów i mieszkańców Słupska. „Wychowanie dla wartości”, to temat drugiego spotkania zorganizowanego dla nauczycieli, w którym uczestniczyło ponad 60 osób. 8 marca 2008r. zorganizowałyśmy spotkanie z Barbarą Kraftówną, które poświęcone było Jej drodze artystycznej, powstawaniu filmów w USA, wspomnieniom najwybitniejszych twórców polskiego filmu, reżyserów teatralnych. To była duża satysfakcja widzieć salę wypełnioną zainteresowanymi sztukąI działalnością tej aktorki, obserwować interesującą dyskusję i sprawność intelektualnąoraz pasję z jaką Barbara Kraftówną opowiadała. W tym spotkaniu większość uczestników, zresztą na nasze zaproszenie stanowili słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Aktorkazgodziła ię uczestniczyć społecznie, bez honorarium.
 3. Od początku istnienia Klubu aktywnie wspieramy organizowanie Konkursu Literackiej Twórczości Dzieci i Młodzieży, poprzez pomoc w organizowaniu warsztatów pisania wierszy, promowanie idei Konkursu, wprowadzanie elementów „przedszkola literackiego” w trakcie zajęć dydaktycznych, różne formy promowania samorodnej twórczości literackiej dzieci, wreszcie społeczny udział w pracach oceniających nadesłane utwory.
 4. W ramach Słupskiej Wiosny Literackiej w roku 2007 Klub zakupił 15 egz. książek dla dzieci do biblioteczki dla Oddziału Chirurgii Dziecięcej Szpitala w Słupsku oraz opłaciliśmy spotkanie literackie dla dzieci na tymże Oddziale z Izabelą Klebańską autorką książek o tematyce muzycznej, audycji radiowych. Dzieci były zafascynowane i jak powiedziała lekarka uczestnicząca w spotkaniu poraz pierwszy od dawna radośnie śmiały się.
 5. W roku 2008 opłaciłyśmy spotkanie autorskie uczniów z dwu szkół podstawowej i gimnazjum z Grzegorzem Kasdepke na temat: „Czy prawa dziecka są przestrzegane, wokół książki „Mam prawo” Tematyka dotycząca przestrzegania praw dziecka była wcześniej realizowana na zajęciach ze słuchaczami Podyplomowych Studiów Bibliotekoznawstwa, przeprowadzono w kilku szkołach sondaże i badania ankietowe wśród uczniów, rodziców i nauczycieli. W wyniku poznawania tej książki dzieci pisały wiersze i malowały rysunki związane z tematem „Mam prawo”.
 6. W Akademii Pomorskiej zorganizowałam 15.04.2008r Sesję naukową z udziałem Grzegorza Leszczyńskiego i Grzegorza Kasdepke na temat: ” Czy prawa dziecka są potrzebne?” Uczestnikami Sesji byli studenci pedagogiki i filologii polskiej naszej Akademii Pomorskiej, a Sesji towarzyszyła Wystawa rysunków dziecięcych oraz wierszy – pokłosie konkursów przeprowadzonych przez nauczycieli. Ponadto powstały dwie prace dyplomowe na temat praw dziecka, napisane pod kierunkiem M. Borawskiej.
 7. W roku 2007/19.04.2007/ byłyśmy także organizatorkami sesji literackiej na temat: Wokół dzisiejszych zadań literatury dla dzieci i młodzieży” z udziałem Wandy Chotomskiej, Ewy Nowak i Grzegorza Leszczyńskiego. Poza studentami do udziału w sesjach zapraszamy każdorazowo nauczycieli, bibliotekarzy, metodyków oraz zainteresowanych przedstawicieli społeczności lokalnej, aby zasięg treści przez nas promowanych był jak najszerszy.
  Z inspiracji naszej członkini Iwony Gan w roku 2007 podjęliśmy działania w zakresie uświadamiania potrzeby ograniczania dominacji telewizji, która w wielu domach stała się ” niańką w procesie wychowania, zastępując czytanie książek, wspólne dyskusje, rozmowy itp. Wokół tych zagadnień zorganizowano dyskusje z uczniami liceum, ich rodzicami podczas „Dnia otwartej szkoły”, formułowanie potrzeb zgłaszanych przez młodzież. W wyniku tych działań wymyślono Zakładkę do książki zawierającą Przesłanie dla. Rodziców”
  Klub sponsorował druk tej zakładki w ilości 2.000 sztuk, aby upowszechnić ją wśród jak największej ilości nauczycieli (jako iekawy pomysł), wśród studentów, uczniów, rodziców. Przykładów podobnych form działań mamy znacznie więcej, ponieważ społecznie prowadzimy także Klub Czytelniczy, Sekcję Literacką w Słupskim Uniwersytecie Trzeciego Wieku, spotkania odbywają się 1raz/mies.
 8. W roku 2008/2009 przedmiotem naszych dyskusji będzie twórczość literacka pisarzy gdańskich.
 9. Ponadto w r.2008 jedna ze słuchaczek Podyplom. Studium Bibliotekoznawstwa przeprowadziła pod moim kierunkiem badania czytelnicze w środowisku „60+” i napisała pracę dyplomową na temat ” Obraz czytelnictwa w pokoleniu 60 + „, wyniki badań przedstawiono na spotkaniu ze słuchaczami UTW.
  Tak więc różnorodne formy promocji czytelnictwa i działalności kulturalnej staramy się upowszechniać w różnych środowiskach i tak je planować, aby obejmowały swoim zasięgiem jak najszersze kręgi społeczeństwa.
  W tym celu łączymy nasze formy pracy Klubu S I z różnymi środowiskami zawodowymi i inicjatywami społecznymi.
 10. Realizując różne formy służebności społecznej i zrozumienia między ludźmi. Klub sponsorował opłatę tygodniowego pobytu kolonijnego dla dzieci z rodzin najbiedniejszych we współpracy z MOPS, a nasza członkini M. Lenart przyjęła do swojego domu na tygodniowy pobyt utalentowaną muzycznie studentkę z Krakowa, pochodzącą z bardzo ubogiej rodziny, którą opiekuje się klub krakowski.
  Nawiązywanie i utrzymywanie efektywnych kontaktów z soroptymistkami w Polsce i zagranicą wyraża się w takich efektywnych formach, jak:
  Udział młodzieży z naszego środowiska w obozie polsko-niemieckim w Krzyżowej podczas wakacji (5 osób)
  Udział naszych członkiń w I Konwencji Soroptymistycznej w Ustroniu,
  Różne formy spotkań integracyjnych z soroptymistkami polskimi i zagranicznymi np. w Erlangen.
  W listopadzie 2008r Klub wysłal zaproszenia do udziału w XXV Konkursie Literackim Dzieci i Młodzieży do klubów, z którymi mamy nawiązaną współpracę:
  w Erlangen (Niemcy), Wilnie, „Old Town” w Carlisle (Anglia), na Bornholmie „Leonora”, do Berlina, Aten, Nowego Jorku, do Lwowa.
  Chcemy włączyć jak najszerszą grupę młodzieży z różnych krajów do dialogu międzykulturowego, do poznawania „inności”, otwartości i nawiązywania współpracy ponad granicami.