Sprawozdanie 2009

INFORMACJA o działalności Klubu
Soroptimist International w Słupsku
w roku 2009

Informację opracowała prezydentka
Klubu Marianna Borawska

Zgodnie z głównymi celami Międzynarodowej Organizacji Kobiecej S I, która istnieje w świecie od 1921r, w Polsce od 1989, a w Słupsku od 2000 r. podstawowymi zadaniami Klubu SI w Słupsku są;
Działania na rzecz rozwijania porozumienia międzynarodowego, przyjaźni i pokoju,
Podejmowanie inicjatyw w zakresie edukacji i kultury wśród młodzieży i dorosłych, które służą wszechstronnemu rozwojowi osobowości, kształtowaniu postaw twórczych ludzi, celem jak najpełniejszego przygotowania społeczeństwa do „życia na jutro” w środowisku lokalnym, regionie, w Europie i świecie.
Upowszechnianie praw człowieka, przestrzeganie praw dziecka i równego statusu kobiet.
Podejmowanie działań na rzecz budowania lepszego świata, otwieranie dzieci na inność, chęć poznawania odmiennych kultur, religii, obyczajów celem nawiązywania dialogu i współpracy ponad granicami.

Nasze formy działalności realizowane są w dziedzinach:

I Edukacyjno – kulturalnej

W roku 2009 w ramach działalności edukacyjno-kulturalnej zorganizowaliśmy:

 1. Spotkanie z Małgorzatą Zajączkowską 25 kwietnia 2009r otwarte dla wszystkich zainteresowanych, uczestnicząca w nim młodzież, kobiety dyskutowali na wiecznie aktualne tematy relacji damsko-męskich, jako że spotkanie poprzedził spektakl „Matematyka miłości”
 2. 27.05.2009r zaprosiliśmy na spotkanie Zuzannę Celmer, która mówiła o tym „Jak rozpoznawać i wykorzystywać swoje osobowe możliwości w rozwiązywaniu trudnych spraw życiowych”. W spotkaniu uczestniczyło poza członkiniami Klubu liczne grono słuchaczy Słupskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
 3. W maju Klub sponsorował organizację spotkania z Wandą Chotomską dla uczniów Zespołu Szkół w Postominie, była to kontynuacja organizacji ubiegłorocznego cyklu zajęć na temat praw dziecka: Omawianie Konwencji Praw Dziecka, także z rodzicami prócz dzieci, Konkursu rysunkowego i poetyckiego na ten temat.
 4. Spotkania literackiego z Grzegorzem Kasdepke autorem książki „Mam prawo” i Sesji literackiej w Akademii Pomorskiej na temat: „Czy prawa dziecka są potrzebne?” z udziałem studentów, nauczycieli i uczniów liceum, z udziałem prof. G. Leszczyńskiego i G. Kasdepke, prowadziła koferencję M. Borawska. W podziękowaniu za te inicjatywy Dyrekcja Szkoły oraz Grono Pedagogiczne przekazali na zebraniu Klubu w dn. 17.09.2009r Dyplom i Grawerton z wyrazami wdzięczności.

II Rozwijanie międzynarodowej przyjaźni i zrozumienia

Jednakże za najbardziej znaczącą inicjatywę w zakresie budowania porozumienia między ludźmi na świecie, dla poznawania odmiennych postaw i pragnień młodzieży mieszkającej w różnych krajach była udana inicjatywa wyjścia z Konkursem Twórczości Literackiej Dzieci i Młodzieży do szkół polonijnych w Nowym Jorku, do szkoły europejskiej w Berlinie, do klubów linkowych, do Aten i Lwowa.
Dzięki osobistym kontaktom prezydentki z naszymi rodaczkami, słupszczankami Renatą Jujką w NY i Małgosią Kulasek- Olszewski w Berlinie nastolatki z tamtych środowisk przesłały kilkadziesiąt utworów, spośród których nagrodzone zostały wydrukowane i zamieszczone w tomiku pokonkursowym „Na dworcu wyobraźni”
Utwory młodych autorów zza Oceanu, z Berlina, Czech są wspaniałym dokumentem prezentującym takich samych, a zarazem jakże odmiennych w swoim sposobie bycia rówieśników polskich nastolatków, ich marzeń, celów życiowych, planów, rozczarowań, wizji przyszłego świata i swojego miejsca na nim.
To świetna, niepowtarzalna okazja do nawiązywania dialogu między młodzieżą mieszkającą w różnych zakątkach Ziemi.
Efektem tych działań było zaproszenie 4 – osobowej grupy do NY w dn. 14-26.10.09 celem uroczystego wręczenia nagród laureatom, a przede wszystkim, aby odbyć cykl spotkań, poświęconych Obrazowi współczesnej literatury dla dzieci i młodzieży.
Znaczenia książki i czytania w świecie zdominowanym przez media,
Terapeutycznej roli literatury, kultury i sztuki,
Samorodnej twórczości literackiej dzieci i Młodzieży.
Skład zespołu stanowili: dr Marianna Borawska – prezydentka Klubu, mgr Maria Pietryka- organizator Konkursu, dr Barbara Kosmowska – autorka książek dla młodzieży, prof. Grzegorz Leszczyński – teoretyk i krytyk literatury dla dzieci
14 pażdziernika odbyło się uroczyste wręczenie nagród w Szkole Polonijnej im. Św. Jadwigi Królowej poprzedzone spotkaniami i zajęciami z uczniami w siedmiu klasach
W sumie odbyliśmy spotkania w 7 szkołach w NY i w rejonie NJ: Clark, Derby, Trenton, Passaic, w których uczestniczyło ponad 1000 uczniów, nauczycieli i rodziców. Niezwykle ważne były także zajęcia warsztatowe dla nauczycieli, w trakcie których staraliśmy się odpowiedzieć na pytania:
Jak motywować i skutecznie zachęcać uczniów do nauki języka polskiego?,
Jakie książki promować jako szczególnie wartościowe i interesujące młodego we współczesnych warunkach dominacji mediów?
Jakie są ponadczasowe wartości czytania dobrej literatury?
Jakie walory terapeutyczne należy wykorzystywać poprzez oddziaływanie właściwie dobranej literatury?

Wiele czasu poświęciliśmy także znaczeniu i metodom rozwijania samorodnej twórczości literackiej dzieci i młodzieży, jej roli w bogaceniu osobowości, rozwijaniu słownictwa służącego nazywaniu swoich odczuć, emocji, pragnień, swoich relacji z innymi. Spotkaniom towarzyszyły żywe dyskusje, liczne pytania, przeciągające się później prywatne rozmowy, kserowanie prezentowanych przez nas materiałów.
Spotkania wykorzystaliśmy także do przekazywania wiedzy z zakresu Edukacji kulturalnej, spółczesnego obrazu polskiej kultury, najnowszej sztuki, form „Zachęty do sztuki” z wykorzystaniem książki wydanej przez ZACHĘTĘ, przykładów nowych książek intermedialnych, interaktywnych.
Dodatkowo rozwijaniu tożsamości kulturowej służyło prezentowanie wielu ciekawostek regionalnych słupskich, ale także dotyczących Warszawy, Krakowa; dla 6-latka to było bardzo ważne pytanie: „Czy ty widziałaś naprawdę w Krakowie smoka, który ogniem bucha?” i dalsze pytania starszych o Wandę, co skoczyła do Wisły, o kopiec Kościuszki i inne.
W efekcie tych spotkań b. wielu uczniów i nauczycieli zgłaszało chęć udziału w XXVI Konkursie Literackim Twórczości Dzieci i Młodzieży, a także gotowości przyjazdu w maju do Słupska na uroczystość wręczenia nagród. Stąd wynika poważne zadanie na r.2010 przygotowania się Klubu do ewentualnego przyjęcia dzieci i nauczycieli z USA oraz Berlina.

III Czynnego wdrażania praw człowieka i równego statusu kobiet

Upowszechnianiu przestrzegania praw człowieka, kobiet i integrowaniu działań polskich i zagranicznych soroptymistek służą;
Udział w imprezach organizowanych przez polskie kluby, np. w imponująco organizowanym od wielu lat Pikniku czerwcowym w Gdańsku, w rb. Uczestniczyła w nim Natalia Kurhalyuk i Halina Tkachenko.
Bardzo ważnym przedsięwzięciem służącym rozwijaniu dialogu międzynarodowego i przełamywaniu stereotypów w polsko – niemieckich stosunkach, tworzeniu nowych relacji między młodzieżą obu krajów są Letnie warsztaty w Krzyżowej organizowane przez Klub w Gdańsku i Poczdamie, w których od 2 lat uczestniczyło 6 dziewcząt ze Słupska w wieku 15 – 18 lat.
Takie międzynarodowe obozy są ważną okazją do nawiązywania bezpośrednich kontaktów, poznawania odmiennych kultur, zwyczajów, doskonalenia języków obcych, wychowywania w duchu dialogu międzykulturowego, stanowią możliwość zawierania trwałych przyjaźni, porozumienia i współpracy ponad granicami.
W ramach wymiany doświadczeń i kontaktów międzynarodowych będąc w wielu środowiskach kobiet w NY i NJ Dr Marianna Borawska mówiła o znaczeniu i przydatności założenia klubów SI. Dla tych młodych w większości, wykształconych, mądrych, silnych Polek taka organizacja stanowiłaby okazję do spotkań, wzajemnego rozwoju i wspierania się w potrzebie.

Pod względem organizacyjnym rok 2009 był okresem intensywnych działań w zakresie:

 • Zaktualizowania rejestru Klubu w KRS,
 • Uporządkowania spraw finansowych,
 • Odbudowania liczbowego Klubu
 • Wyrazy uznania i podziękowania za systematyczną pracę i znaczące działania w rozwiązaniu tych wszystkich spraw kieruję przede wszystkim na ręce Halinki Mimiec, sekretarz Klubu , która równocześnie wykonuje obowiązki skarbnika, Krysi Gazda viceprezydentki, Marioli Łukasiuk i Marii Pietryki

W okresie od pażdziernika 2008r do grudnia 2009 przyjęto do Klubu:

 1. Halinkę Mimiec
 2. Jadwigę Dobrzyńską
 3. Natalię Kurhalyuk
 4. Halinkę Polonis
 5. Danusię Makowelską

Po ponad rocznym urlopie związanym z wyjazdem wróciła Beata Zdrojek.
Klub aktualnie liczy 17 członkiń, 5 kandydatek, 1 członkinię honorową – Basię Kosmowską.